THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH NHIỆM KỲ 2012-2014

 

Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự-do Utah đương nhiệm có nhiệm kỳ 2010-2012. Do đó, Ban Chấp hành/CĐNVTD/UTAH nhiệm kỳ 2012-2014 phải được tổ chức bầu cử trong thời gian cuối năm 2011, đầu năm 2012 !

Ban Tổ chức Bầu cử chúng tôi trân trọng thông báo đến quí đồng hương người Việt tại Utah được biết :

PHN I

TH THC NG C VÀ LCH TRÌNH NP ĐƠN NG C

A.- TH THC NG C

Chiếu điều 8, chương IV của Nội qui tổ chức CĐNVTD/UT :

1) Mọi người gốc Việt-Nam công nhận tôn chỉ, mục đích qui định trong bản Nội qui Cộng đồng Người Việt Tự-do Utah, không can án, cư ngụ ít nhất là 12 tháng tại Utah (tính đến ngày nạp đơn ứng cử), phải là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, phải ít nhất là 25 tuổi (tính đến ngày nạp đơn ứng cử), không phân biệt nam, nữ, thành phần xã hội, đảng phái, tôn giáo,

Đu có quyn ng c vào chc v Ch tch Ban Chp hành Cng đng Người Vit T-do Utah

2) Các Ứng cử viên sẽ ứng cử vào Ban CHCĐNVTD/UT trong Liên danh 2 người là Chủ tịch và Phó Chủ tịch (có ghi rõ trong mẫu đơn) .

3) Mỗi Ứng cử viên phải nạp cho Ban Tổ chức Bầu cử một hồ sơ ứng cử gồm có :

a) Đơn xin ứng cử

b) Bản Lý lịch cá nhân

(Mẫu Đơn xin ứng cử và Bản Lý lịch cá nhân do Ban Tổ chức Bầu cử cấp phát tại Văn phòng Ban Tổ chức Bầu cử, 3693 W., Spring Vista Dr. (3740 S.), West Valley City, UT 84120 .

c) Bản sao thẻ Xanh hoặc bằng quốc tịch và Bằng lái xe tại tiểu bang Utah .

d) Nạp lệ phí tranh cử  : $50.00 (USD).

B.- THI HN, NƠI THU NHN ĐƠN NG C VÀ ĐIN THOI LIÊN LC

1) Nơi nhận Đơn ứng cử : Văn phòng của Ban Tổ chức Bầu cử (địa chỉ có ghi bên trên).

2) Thời hạn nhận đơn ứng cử là 6 tuần lễ, kể từ ngày Thứ Hai, 30 tháng 10-2011 đến hết ngày Thứ Bảy, 03 tháng 12-2011. Mỗi ngày từ 10.00 am đến 6.00 pm .

Mỗi hồ sơ ứng cử khi nạp sẽ được cấp biên nhận có ghi rõ ngày và giờ nạp đơn).

3) Điện thoại liên lạc : Home phone : (801) 967-4130, hay hoặc Cell phone : (714) 515-9741. ( Xin gọi phone cho ô. Đệ, Trưởng ban Tổ chức Bầu cử, tại 1 trong 2 số phone nói trên, trước khi nạp đơn ứng cử)

Những Thông báo ở các Phần 2 và 3 tiếp theo sẽ được phổ biến sau, đúng theo thời điểm tiến trình của việc tổ chức bầu cử. Thông báo này sẽ được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và báo chí của CĐ như : Truyền hình On Line VTO, Bản Tin CĐ, Trang web của CĐ và trên tuần báo SAIGON NHỎ.

West Valley City, ngày 16 tháng 10 năm 2011

NGUYỄN THÁI ĐỆ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

Xin download  Đơn Ứng Cử  ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>